Общи условия


1. Всички заявки за реклама - медиа планове се изпращат на отдел Реклама на Дир.бг най-късно 1 пълен работен ден преди датата на старта на кампанията. Потвърждаването на заявката от страна на Дир.бг се извършва от служител на Дир.бг по електронен път.


Дир.бг си запазва правото да поиска потвърждаване на заявката за реклама от страна на рекламодателя чрез получаване по факс на подписан от оторизирано лице на рекламодателя и подпечатан медиа план на съответната заявката за реклама.


Потвърдената от двете страни заявка за реклама - медиа план има силата на сключен договор между страните /Дир.бг, рекламодател.


2. Дир.бг има право да не приеме дадена заявка за реклама, като е длъжен да направи отказа и да формулира основанието за него в разумно кратък срок след получаването на заявката.


3. Подадена и потвърдена от Дир.бг заявка за реклама може да бъде отменена или променена не по-късно от 1 пълен работен ден преди датата на старта на кампанията.


3.1. При експресна отмяна на заявката (по-малко от 1 пълен работен ден преди датата на старта на кампанията) се заплаща компенсационна такса в размер на 10% от нетната стойност на кампанията.


3.2. При отмяна на заявката след старта на кампанията се заплащат излъчените по медиа плана на кампанията импресии и компенсационна такса в размер на 10% от разликата между заявената и реализираната преди отмяната стойност на кампанията.


3.3. При експресна промяна /намаляване на стойността/ на заявката (по-малко от 1 пълен работен ден преди датата на старта или след нея) се заплаща компенсационна такса в размер на 10% от разликата между първоначално заявената и намалената стойност на кампанията.


4. Стандартни рекламни форми /банери/ трябва да бъдат получени от Дир.бг 1 пълен работен ден преди старта на кампанията.


5. Нестандартни рекламни форми /нестандартни банери/ трябва да бъдат получени от Дир.бг 2 пълни работни дни преди старта на кампанията, с изключение на случаите, когато поради сложността на нестандартните рекламни форми страните не договорят по-дълъг срок на получаване.


6. Всички банери, публикувани в сайтовете на Дир.бг, е препоръчително да имат рамка с дебелина от минимум 1 пиксел, ако фонът на банера е бял.
Флаш анимираните банери трябва да се експортват в максимално 8-та версия, като може да се използва компресия. Флаш анимираните банери трябва да се изпращат на Дир.бг от клиента/рекламна агенция с вграден ClickTAG в банера.


ClickTAG се поставя на мястото на линка.


Описаният по-долу скрипт се слага само на бутон, а не на movie clip, без да се променя съдържанието му.

on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {
getURL(clickTAG,"_blank");
}
}


Ако бутонът е сложен не в главния timeline, а например в някой movie clip, се слага този код:


on (release) {
getURL(_root.clickTAG,"_blank");
}

По желание на клиента/рекламна агенция вграждането на скрипта може да се извърши от Дир.бг.
За целта е необходимо клиентът/рекламна агенция да предостави на Дир.бг:


1. Fla файл на банера

2. Използваните при изработката на банера шрифтове

3. Използваните външни Action Scripts или плъгини ако има такива


При нестандартни рекламни форми е задължително клиентът/рекламна агенция да предостави на Дир.бг:


1. Fla файл на банера

2. Използваните при изработката на банера шрифтове

3. Използваните външни Action Scripts или плъгини ако има такива


7. Клиентът има право на безплатна промяна на всички рекламни форми от една кампания (за кампании с продължителност над 2 седмици) веднъж на седмица, като Дир.бг се задължава да извърши промяната в рамките на първия работен ден, следващ деня на получаването на новите банери от Дир.бг. При по-честа смяна на рекламните форми от една кампания се заплаща по 50 лева (без вкл. ДДС) за всяка променена рекламна форма /банер/ на позиция.


8. Клиентът има право на една рекламна позиция да се ротират едновременно не повече от 2 различни банера като всеки един банер може да бъде пуснат на min 1% от среднодневните импресии за съответния ресурс. Ако клиентът желае да се ротират два различни банера, трябва да закупи min 2 % от среднодневните импресии. При закупуване на по-голям от 2% процент ротация, клиентът има право на една рекламна позиция да се ротират едновременно повече от 2 различни банера, като за качването на всеки допълнителен банер /трети, четвърти и т.н./ се заплаща такса от 50 лв. на банер за една рекламна позиция. При закупуване на min 8% от среднодневните импресии на съответния ресурс, клиентът има право да се ротират едновременно 4 различни банера без допълнителна такса за качването.


9. Всеки банер може да съдържа не повече от 1 линк, водещ към сайта/промо страница на клиента.
Сайтът/промо страницата на клиента трябва да съдържа задължително информацията за контакт с клиента /име на организация/фирма, пощенски адрес, телефон, емайл адрес/. Отсъствието на информацията за контакт с клиента дава на Дир.бг право да не приеме дадена заявка за реклама.


10. Всеки банер може да има лого на един клиент /една марка/ - рекламодател. Присъствието в банера на лого на друг /втори, трети/ рекламодател /марка/ е възможно при оскъпяване от 10% върху тарифната цена за съответната позиция за всяко лого.


11. Всеки клиент на рекламните услуги на Дир.бг АД получава достъп до статистика за хода на кампанията си. Статистиката предлага информация в реално време за броя показвания и кликове на използваните рекламни форми.


12. Рекламата се заплаща не по-късно от 5 работни дни след датата на старта на кампанията. При предплащане на кампанията 3 работни дни преди старта й, клиентът получава допълнителна отстъпка от 3% от тарифните цени за реклама в Дир.бг. При първа рекламна кампания на нов клиент в Дир.бг заплащането на кампанията се извършва задължително авансово, като на клиента се начислява отстъпката за авансовото плащане.


13. Всеки нов клиент (който през последните 3 години не е рекламирал в сайтове на Дир.бг, считано от датата на планираната рекламна кампания) получава 3% допълнителна отстъпка от брутните цени за реклама в Дир.бг за всичките си кампании в Дир.бг през текущата година.


14. За дадена рекламна кампания клиентът не може да ползва повече от една промоционална отстъпка, валидна за периода на кампанията.


15. Клиентът гарантира, че всички изпратени от него към Дир.бг заявки за реклама, отговарят на изискванията на българското законодателство, както и че: притежава в достатъчен обем авторските права, сродните на авторските права и/или други имуществени и неимуществени права върху предадените за публикуване рекламни материали, че са налице всички изискуеми разрешения, съгласия, одобрения, лицензии и други подобни, които са или биха били необходими за рекламирането на продукта/услугата, предмет на заявката за реклама.
В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни, и спрямо Дир.бг бъдат предявени претенции от трети лица във връзка с изпълнението на съответната заявка за реклама, или му бъдат наложени санкции от държавни органи, клиентът се задължава незабавно след покана да възстанови и/или обезщети Дир.бг за така наложените му санкции или предявени към него претенции, без значение дали клиентът е страна или не по тези претенции или производства по налагане на санкции.